1. Ana Sayfa
 2. Memur Alımı
 3. YSK 9 sözleşmeli personel alımı yapacak

YSK 9 sözleşmeli personel alımı yapacak

featured

YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI & SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI İLANI

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü emrinde 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayıh Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çahştırılmasma ilişkin Esaslar uyarınca; Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları (KPSS B grubu) esas alınmak suretiyle 6 adet Sözleşmeli Çözümleyici ve 3 adet Sözleşmeli Programcı ahnacaktır. Her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI A-  Genel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlıhk ayhğı almıyor olmak.
 3. 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Smavında KPSSP3 puan türünde en az 60 almış olmak.
 4. Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya YDS dışındaki sınavlarında YDS (D) düzeyine eş değer ÖSYM tarafmdan belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil smav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilanm son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Smavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas ahnacaktır.)
 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlannda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çahşmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak.
 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastahğı bulunmamak.

Adaylar Sözleşmeli Çözümleyici ve Sözleşmeli Programcı pozisyonlanndan yalnızca birine başvuru yapabilecek olup yapılacak incelemede, katılma şartlarım taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler sözlü sınava ahnmazlar.

B-   Sözleşmeli Çözümleyici Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar

1- Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin

Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. 2- En az 50 (elli) iç ve dış kullanıcısı bulunan kamu ya da özel sektördeki sistem merkezlerinde en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek.

C-     Sözleşmeli Programcı Pozisyonu İçin Aranacak Özel Şartlar

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgi Sistemleri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü Mühendislik fakültelerinin müfredatında bilgisavar programlama dillerine yer veren bölümlerden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışmdaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

II-     BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru Tarihi: Başvurular 14.06.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23.06.2021 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.

Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Aday Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 (on) katı aday çağırılacaktır. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağırılacaktır.

Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sözlü smava katılmaya hak kazanamayan başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN ŞEKLI VE KONULARI

 1. Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
 2. Sözlü smava katılacak adayların fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesinden (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/ T.C. Kimlik Kartı/ T.C. Kimlik Numarah Sürücü Belgesi/ Geçerli Pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyen adaylar smava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 3. Teknik ve Mesleki bilgi düzeyine ilişkin sözlü sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.
 1. Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik
 2. Veritabanı (PostgreSQL)
 3. Yazılım Geliştirme

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınav; Sistem Yönetimi, Ağ ve Güvenlik, Siber Güvenlik (20 puan), Veritabanı (PostgreSQL) (20 puan), Yazılım Geliştirme (20 puan), Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (40 puan) üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda adaylara, smav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü smavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasımn en az 70 olması gerekmektedir.

Sözlü sınavı kazananlar Başkanlık resmi internet sayfasında (https://www.ysk.gov.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ hükmündedir.

DİĞER HUSUSLAR

 • Bu sınava yönelik, sözlü smav giriş yeri ve zamanı ile gerekli görülen duyurular Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinden yapılacaktır.
 • Sözlü sınavmı kazananlardan başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. İdare tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faiziyle tahsil edilecektir.
 • Haklannda atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulünanlardan sınavda başarılı sayılanlarm atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlamncaya kadar bekletilir.
 • Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanlarm yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasmda bulunamazlar.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığma suç duyurusunda bulunulacaktır.

VI- ÜCRET

Yabancı Dil Sınavma katılarak (YDS) (A-D) düzeyinde puan aldığım belgeleyenler için ücret tavam yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre aşağıdaki tabloda öngörüldüğü şekilde belirlenir.

ysk

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin