1. Ana Sayfa
 2. Memur Alımı
 3. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alımı yapacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alımı yapacak

featured

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

S. NoKadro UnvanıSınıfıDerecesiAdediNiteliğiCinsiyetiKPSS Puan TürüKPSS Taban Puanı
    Halkla      İlişkiler,      Halkla      İlişkiler      ve   
     Reklamcılık,      Reklamcılık      ve      HalklaErkek/ Kadın En az 75 Puan
1MemurGİH81İlişkiler,     Halkla     İlişkiler     ve     TanıtımP3
     Lisans    programlarının    birinden    mezun 
     olmak.   
    İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset   
     Bilimi      ve      Kamu      Yönetimi,      Maliye,   
2MemurGİH104Çalışma          Ekonomisi           ve           EndüstriErkek/P3En az 75
İlişkileri,              Ekonometri,              Ekonomi,KadınPuan
     Ekonomi                ve                Finans                Lisans   
     programlarının birinden mezun olmak.   
    Büro     Yönetimi     ve     Sekreterlik,     Büro   
     Yönetimi    ve    Yönetici    Asistanlığı    Ön   
     Lisans    programlarının    birinden    mezun   
     olmak.    Milli    Eğitim    Bakanlığı    onaylı   
     bilgisayar    işletmeni    sertifikasına    sahip   
3BilgisayarGİH105olmak        veya       bitirdiği        okulun        dersErkek/P93En az 75
İşletmenimüfredatında       bilgisayarla      ilgili       dersKadınPuan
     aldığını     belgelemek     veya      bilgisayara   
     ilişkin konularda kurumlarca açılan en az   
     60   saatlik   hizmet   içi   eğitimlere   katılıp   
     başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip   
     olmak.   
    Harita                      Mühendisliği                      Lisans   
 Mühendis   programlarının   birinden   mezun   olmak.Erkek/ En az 75
 TH  En   az   B   sınıfı   sürücü   belgesine   sahipKadınP3Puan
5    olmak.   
MühendisTH51Üniversitelerin   Bilgisayar  Mühendisliği Lisans  programından  mezun  olmak.  EnErkek/ KadınP3En az 75 Puan
6    az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
MühendisTH51Üniversitelerin       Makine       Mühendisliği Lisans  programından  mezun  olmak.  EnErkek/ KadınP3En az 75 Puan
     az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
    Üniversitelerin                  Elektrik-Elektronik   
7MühendisTH51Mühendisliği          Lisans          programından mezun    olmak.    En    az    B    sınıfı    sürücü belgesine sahip olmak.Erkek/ KadınP3En az 75 Puan
    Üniversitelerin         İnşaat         MühendisliğiErkek/ Kadın En az 75 Puan
8MühendisTH54Lisans  programından  mezun  olmak.  EnP3
9    az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 
MühendisTH51Üniversitelerin        Orman        Mühendisliği Lisans  programından  mezun  olmak.  EnErkek/ KadınP3En az 75 Puan
     az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,   irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,                sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan ka ynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,

 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a)  İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ön Lisans 2020-KPSS P93 ve Lisans 2020-KPSS P3
türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında
belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b)  Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını
belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi
eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

ç) Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için; 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1.    Başvuru Formu Kurumumuzdan veya kurumumuz internet sayfasından
(www.meski.gov.tr) temin edilebilecektir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri idaremizce tasdik edilebilir),

3.  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
idaremizce tasdik edilebilir),

4.   Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı
örneği   (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),

 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Bilgisayar İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri idaremizce tasdik edilebilir),
 • Mühendis kadrolarına başvuracak adaylar için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri İdaremizce tasdik edilebilir),
 1. 3 adet fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak),
 2. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe.

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 1. Başvurular 02.08.2021 – 06.08.2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla; MESKİ Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Zeytinlibahçe Cad. No:99 Akdeniz/MERSİN adresine  veya insankaynaklari@meski.gov.tr adresine göndererek yapabileceklerdir.
 2. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:

a)     Genel Müdürlüğümüzce adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM
kayıtlarının uyumunu kontrol edilmek suretiyle KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı
oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip idaremizin www.meski.gov.tr resmi internet sayfasından 17.08.2021 tarihinde ilan edilecektir.

ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara idaremizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

d) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.

e)  Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından MESKİ Genel Müdürlüğü sorumlu tutulamayacaktır.

f)    Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:

Sözlü sınav; MESKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında 01.09.2021 günü Saat 09:00’da yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 4. Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat Konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların   atamaya   esas   başarı   puanı;   İdaremiz   tarafından   yapılan   sözlü   sınav puanı   ile   KPSS   puanının   aritmetik   ortalaması   alınmak   suretiyle belirlenecek ve idaremizin internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların      atamaya      esas      başarı       puanlarının     aynı     olması     halinde     KPSS

puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri idaremizin www.meski.gov.tr internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru   ve   işlemler   sırasında   gerçeğe   aykırı   beyanda   bulunduğu   veya   herhangi bir     şekilde     gerçeği     sakladığı     tespit     edilenlerin     sınavları     geçersiz  sayılacak,  atamaları yapılmayacaktır. Bu  gibi durumları tespit  edilenlerin  atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav       sonuçlarına,     başarı     listesinin      idaremizin      internet      adresinde      ilanından

itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin