1. Ana Sayfa
 2. Memur Alımı
 3. Karasu Belediyesi 6 memur alımı yapacak

Karasu Belediyesi 6 memur alımı yapacak

featured

KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Karasu Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

  Sıra No  Kadro  SınıfıKadro Derecesi  Sayısı  Niteliği  CinsiyetiKPSS TürüKPSS Puanı
        1      Zabıta Memuru        GİH        5        3    Üniversitelerin Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.      Erkek / Kadın        P3        70
        2      Zabıta Memuru        GİH        5        1    Üniversitelerin Siyasal Bilgiler ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.      Erkek / Kadın        P3        70
          3                    Zabıta Memuru          GİH          5          2      Üniversitelerin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.          Erkek / Kadın          P3          70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 1.  B AŞVURU GE NE L ŞAR TLA RI :

İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık  suçlarından  mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 •  B AŞVURU Ö ZE L ŞAR TL ARI :
 • İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 •  B AŞVURU ESNA SIN DA ADAY L ARDA N İST EN İL E N B EL GE LE R: Başvuru sırasında;
 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.karasu.bel.tr) temin edeceklerdir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Nüfus  cüzdanının  veya  kimlik  kartının  aslı  veya  fotokopisi,  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri

belediyemizce tasdik edilebilir),

 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 •  B AŞVURU YER İ, TAR İH İ, Ş EK L İ VE SÜR ESİ :

Adaylar, uygulamalı ve sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar; 26/07/2021 tarihinden 11/08//2021 ta rihi me s a i g ünleri nde y u ka rıda sa y ıl an  belgeler ile birlikte,   personelimiz g ö ze t i mi nde  bo y  v e  kilo  ö lçü mü  y a p t ır ma k  üzer e  İnc illi M a ha lllesi Cu mhur iy et  Caddesi No:11 Karasu/SAKARYA a dresinde ki  hiz met  bina mıza  şa hsen  müra ca a t  eder e k  ba şv uru  sürec in i

 t a ma mla y a ca kla rdır.

Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

 •  B ASVURULAR IN DE Ğ E RLE NDİR İLM ESİ – B AŞV URUSU K AB UL EDİ L ENL ERİN İLA NI
 • T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
 • Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
 • Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 17/08/2021 tarihinde belediyemiz web sayfası olan www.karasu.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
 • Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘’Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
 • Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
 • Adayların, sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır
 •  SINAVIN Y ER İ, ZAM ANI VE K O NUL ARI :

Sözlü ve uygulamalı sınava girecek olan adayların kimlik belgeleri ile 24/08/2021 günü 09:00’da y uka rıda

 belirt ilen bele diy e miz hiz me t bina sı a dresin de bul un ma l a rı g er ekme kt ed ir.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

 Sö zlü sına v ;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat, konularını kapsar.

 Uy g ula ma lı  sı na v ; Kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

 • SINAVIN D E ĞE RL END İ RİLM ESİ – SO NUÇ LAR A İ TİRA Z;

 Sö zlü sına v ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100  tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

 Uy g ula ma lı sı na v ; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı  ayrı tutanağa geçirilir.

 Sına v da değ er lendir me ; sınavın sözlü bölümünün % 50’si, uygulamalı bölümünün %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve Belediyemiz internet adresinde 27/08/2021 tarihinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya tamamını alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

T.C. Karasu Belediye Başkanlığı

Memurhane

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin