1. Ana Sayfa
 2. Memur Alımı
 3. Güngören Belediyesi 22 memur alımı yapacacak

Güngören Belediyesi 22 memur alımı yapacacak

featured

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

    Sıra No    Kadro Unvanı    Sınıfı    Derecesi    Adedi    Niteliği    Cinsiyeti  KPSS Puan Türü  KPSS Taban Puanı
    1    Zabıta Memuru      GİH      11      3-Herhangi        bir        ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak,   -En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.      Erkek/Kadın      KPSSP94      En az 70 puan
      2    Zabıta Memuru    GİH    10    2-Önlisans düzeyinde eğitim veren programların Makine Teknikerliği bölümünden mezun olmak,   -En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.    Erkek/Kadın    KPSSP93    En az 70 puan
    3    Zabıta Memuru    GİH    10    6-Herhangi          bir           ön lisans programından mezun olmak,   -En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.    Erkek/Kadın    KPSSP93    En az 70 puan
    4  Zabıta Memuru    GİH    9    5-Herhangi            bir                            Lisans programından mezun olmak,   -En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.    Erkek/Kadın    KPSSP3    En az 70 puan
      5    Zabıta Memuru      GIH      8      3– Lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ve İktisat Fakültesinin bölümlerinin birinden mezun olmak,   -En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.      Erkek/Kadın      KPSSP3      En az 70 puan
    6    Zabıta Memuru    GİH    8    1Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Makine Mühendisliği, bölümünden mezun olmak,   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.    Erkek/Kadın    KPSSP3  En az 70 puan
    7    Zabıta Memuru    GİH    8    1Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, bölümünden mezun olmak,   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.    Erkek/Kadın    KPSSP3  En az 70 puan
    8  Zabıta Memuru    GIH    8    1Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin; Çevre  Mühendisliği, bölümünden mezun olmak,   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.    Erkek/Kadın    KPSSP3  En az 70 puan

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 1.  BAŞVURU  GENEL  ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 •  B AŞVURU  ÖZE L  Ş ART L ARI:
 1. İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
  • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
  • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
  • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
  • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
  • Daha önce  çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 •  B AŞVURU ES NAS INDA ADAYL ARD AN İS T E NİLE N  BELGELER:

 B aşvu ru  sırasınd a;

 • Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.gungoren.bel.tr) temin edeceklerdir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek  kaydıyla  suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
 •  BAŞVURU  YERİ, TARİHİ ,  ŞEKLİ VE SÜRESİ:  Adaylar, uygulamalı ve sözlü sınava katılabilmek için;
 • Yukarıda sayılan başvuru belgelerini Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki Güngören Belediye Başkanlığı) 26/07/2021-29/07/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde saat 10:00-16:00 arasında) şahsen başvuruda bulunabilecek olup, boy ve kilo ölçümü sonrasında geçerli şartlara sahip adaylar istenilen belgeler ile birlikte müracaatlarını tamamlayabileceklerdir.
 • Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 •  B AŞVURULARIN  DEĞE RLENDİRİLMESİ,  B AŞVURUSU K AB UL EDİLENLERİN  İLANI:
 1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
  1. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
  1. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip, 01/08/2021 tarihinde Belediyemizin (www.gungoren.bel.tr) resmi internet sayfasından ilan edilecektir.
  1. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘ ’Sın av Giriş B elgesi ’’  gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
  1. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
  1. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.
  1. Adayların,  sınav  giriş  belgesinde  yazılı  tarih  ve  saatte  sınav  yerinde  hazır  bulunmaları gerekmektedir.
 • Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından Güngören Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
 •  S INAVIN YERİ, ZA M ANI  VE  KONULARI:

Zabıta Memuru alımı için; sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, 05/08/2021 günü Saat 10:00’da başlamak üzere Güngören Belediye Başkanlığı Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

 Sınav  Konuları:

 1.  S özlü  sın av ;
  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  • Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
 •  Uygulamalı sınav ;  kadro  unvanına  ilişkin  mesleki  bilgi  ve  yeteneğin  ölçülmesi  ile  sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
 •  S INAV  DE ĞE RLE NDİ RME  –  S ONUÇL ARA  İT İRAZ:
 1. Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır.
  • Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
  • Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
  • Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediye tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınması suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
  • Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
  • En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde (www.gungoren.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin