1. Ana Sayfa
 2. Memur Alımı
 3. Dicle Üniversitesi 99 personel alımı yapacak

Dicle Üniversitesi 99 personel alımı yapacak

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) maddesine göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere, 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

KODUUNVANIÖĞRENİMPUAN TÜRÜADEDİNİTELİKLERİ
HM 01HemşireLisansKPSS P359a) Hemşirelik Lisans bölümünden mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
HM 02HemşireLiseKPSS P942a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun olmak b)Organ Nakli yoğun bakım ünitelerinde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
HM 03HemşireLiseKPSS P941a) Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik alanından mezun
olmak b) Çocuk yoğun bakım veya sterilizasyon ünitelerinde en
az 1 yıl deneyim sahibi olmak c) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak
DYT 01DiyetisyenLisansKPSS P31a) Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik
bölümünden mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
LAB 01LaborantÖn lisansKPSS P931a) Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden
mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS ’den en az 60 puan almış olmak.
EBE 01EbeLisansKPSS P31a)Ebelik Lisans Programından mezun olmak b) 2020 yılı KPSS’ den en az 60 puan almış olmak.
RÖNT 01Röntgen TeknisyeniÖn lisansKPSS P936a) Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans
programlarından mezun olmak. b) 2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak.
ECZ 01Eczacı*LisansKPSS şartı yoktur.4a)Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. b) En az 2 yıl kamu veya özel sektörde çalışmış olmak
ST 01Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı)Ön lisansKPSS P935a)Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Ön lisans Programından mezun olmak. b)2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
ST 02Sağlık Teknikeri (Eczane Teknikerliği)Ön lisansKPSS P933a) Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak. b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
ST 03Sağlık Teknikeri (Patoloji Laboratuvar Teknikeri)Ön lisansKPSS P931a) Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri
ön lisans Programından mezun olmak b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 04Sağlık Teknikeri (Diş Ön lisans Protez Teknikeri)KPSS P932a) Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez
Teknolojisi ön lisans Programından mezun olmak b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 05Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)Ön lisansKPSS P931a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği,
Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans
Programından mezun olmak b) Son 2 yıl içerisinde en az 200 karaciğer nakli
ameliyatında deneyim sahibi olmak c) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 06Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri)Ön lisansKPSS P931a) Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği,
Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi ön lisans
Programından mezun olmak b) Endoskopi ve kolonoskopi   cerrahisi yapılan
ameliyathanelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak c) Karaciğer ve böbrek nakli ameliyatlarında deneyim
sahibi olmak d) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
ST 07Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)Ön lisansKPSS P933a) Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans Programından mezun olmak b)Organ nakli yapılan ameliyathanelerde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak c)En az 50 pediatrik karaciğer nakli ameliyatı deneyimine sahip olmak d) En az 200 yetişkin karaciğer nakli ameliyatı
deneyimine sahip olmak e) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak
DS 01Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)LiseKPSS P942a) Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyeni veya Acil
Sağlık Hizmetleri Alanından mezun olmak b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
DS 02Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist)LisansKPSS P32a) Perüzyon alanından lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksekokulu mezunu olmak veya diğer lisans eğitimleri
üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans mezunu olmak. b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.
DS 03Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)Ön lisansKPSS P934a) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans
programından mezun olmak. b) 2020 KPSS’den en az 60 Puan almış olmak.

TOPLAM                                                                  99

*Eczacı; lisans mezuniyet notu derecesine göre belirlenecektir. Notların eşitliği halinde adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

I – GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 – 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 – Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan
dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine
karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 • – Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS- P94 sınavına girmiş olmak.
 • – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 – Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve
sözleşme   dönemi   içerisinde   Bakanlar   Kurulu  Kararı   ile   belirlenen istisnalar   hariç   sözleşmeyi   tek  taraflı

feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

 • – Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak
 • – Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
 • – Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.
 • – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

10 – Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

11 – ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1-Başvuru Formu (sistemden Online olarak doldurulacaktır.) 2-Nüfus cüzdanı tarayıp eklenecek.

 • – Diploma veya Geçici mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • – Lisans mezunları için 2020 KPSS(P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan türü sınav sonuç belgesi sistemden çekilecek.
 • – Lisans Programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’ lük sistem (Eczacı için)
 • – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki Online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır. Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden Online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve Lise için 2020 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Yerleştirme sonuçları 15 (On beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) iş günü içerisinde İşe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ADRES : Dicle Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR

İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 /   Destek Tel: 2981 5182-5136

İlk başvuru Tarihi : 09.06.2021

Son Başvuru Tarihi : 18.06.2021(saat 23:59’kadar )

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin