1. Ana Sayfa
  2. Memur Alımı
  3. Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alımı yapacak

Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alımı yapacak

featured

Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alımı yapacak

T.C. ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 25 (yirmibeş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

a1
a2

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR

1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) Fakültelerin   dört   yıllık   bilgisayar   mühendisliği,   yazılım   mühendisliği,   elektrik
     mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
     mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
     edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
     bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
     teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden
     ya    da    bunlara    denkliği    Yükseköğretim    Kurulunca    kabul    edilmiş    yurt
     dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm
     mezunları sadece D1 ve D2 Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),

4) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
     ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle
     ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş)
     yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
     personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin

(B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),

5) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
     sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
     belgelemek,

6) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
     öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım
     çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna
     ayak   uydurabilme   ve   belgelemeye (dokümantasyon)   önem   vererek   belgeleme
     yeteneklerine sahip olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A-1 GRUBU: (2 Kişi)

1.  Kıdemli Yazılım Mimarı

1)   Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
       kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
       kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış

kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,

2)   Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 5
       (beş) yıl deneyim sahibi olmak,

3)   Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
       teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4)   Veritabanı sistemleri konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,

5)   Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak,

6)   JavaEE mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

7)   Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım
       modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)   Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve tecrübe
       sahibi olmak,

9)   Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine
       sahip olmak,

10) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 11) Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,
12) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

13) Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama
       süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14) Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 15) Takım çalışmasına yatkın olmak,

16) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak, 17) Tercihen CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2.  Kıdemli Yapay Zekâ Mimarı

1)  En az 5 (beş) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,

2)  En az 5 (beş) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme
      Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak,

3)  Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 5 (beş)
      tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,

4)  Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,

5)  SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

6)  Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,

7)  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Literatürü takip edebilecek düzeyde øngilizce bilmek,

9)  Apache AirFlow, MLFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak,

10) Makine  öğrenmesi  algoritmalarından  Gradient-Boosting  Machines  ve  XGBoost
      kütüphaneleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

11) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

12) Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi
      olmak,

13) Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

14) Veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.

A-2 GRUBU: (1 Kişi)

1.   Kıdemli Sistem Mimarı

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
     kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
     kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
     kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi

(network admin) veya sistem yöneticisi (admin) olarak en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,

2) Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli veri merkezi  kurulumu  veya  yenilenmesi
     projesinde çözüm ve mimarinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları
     ile rekabet ortamının hazırlanması,  teknik şartname hazırlanması, ihale süreci,
     kurulum ve yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul süreçlerinin yönetimi
     konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

3) En az Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya
     CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP) sertifikalarından birine sahip
     olmak,

4) En  az Red  Hat  Certified  System  Administrator     (RHCSA),  Red  Hat  Certified

Engineer   (RHCE),  Red  Hat  Certified  Architect     (RHCA),  Red  Hat  Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator – AIX Administration sertifikalarından birine sahip olmak,

5) Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

6) VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

7) Yönlendirme (routing), anahtarlama (switching), VoIP, Wireless yapılandırma ve
     yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

8) Güvenlik  duvarları,  VPN  yapıları,  saldırı  tespit  ve  saldırı  önleme  sistemleri
     (IDS/IPS), antivirüs, yük dengeleme sistemleri, e-posta güvenlik sistemleri, vekil
     sunucu (Proxy) ve sistemleri ve sıfırıncı gün (zero day) sistemleri konularında
     tecrübe sahibi olmak,

9) Sunucu sistemleri ve mimarileri ile sunucu sanallaştırma (VMware veya Red Hat
     Virtualization) teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,

10)           Disk sistemleri ve mimarileri ile disk sanallaştırma teknolojileri hakkında

tecrübe sahibi olmak,

11)           Veri iletişim (F/O, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının

planlaması ve yapılandırılması ile SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübe sahibi olmak,

12)           Wired LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile

802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

13)           Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi

taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

14)           CISSP (Certified Information Systems Security Professional) konusunda bilgi

sahibi olmak,

15)           ITILv3 ve CEH konusunda bilgi sahibi olmak,

16)           Microsoft Windows Server, UNIX/AIX/Linux işletim sistemleri konusunda

bilgi sahibi olmak,

17)           Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

18)           Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

19)           Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

20)           Tercihen   (Cisco Certified Internetwork Expert) CCIE sertifikasına sahip

olmak.

2. Kıdemli Bilgi Güvenliği Mimarı

1)  En az 10 yıl bilgi güvenliği konularında aktif olarak çalıştığını belgelemek,

2)  CISSP sertifikasına sahip olmak,

3)  OSCP, GIAC Penetration tester    (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya

benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,

4)  CEH sertifikasına sahip olmak,

5)   27001 baş denetçi sertifikasına sahip olmak,

6)  Penetrasyon   (sızma  ve  zafiyet)   testleri  konusunda  tecrübe  sahibi   olduğunu

belgelendirmek (çalışma belgesi),

7)  Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara
      sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,

9)  Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak, 10) Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,

11) Network  güvenliği  hakkında  bilgi  sahibi  olmak  ve  Network  penetrasyon  testi
      yapabilmek,

12) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve
      veritabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,

13) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM, DBF ve PAM gibi güvenlik
      ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

14) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event
      Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

15) VPN yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

16) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
      veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak, 17) PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi sahibi

olmak,

18) Ağ haritalaması yapabilmek.

3.  Kıdemli Çözüm Mimarı

1)   Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
       kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
       kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
       kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak
       en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,

2)   En az 50.000 (elli bin) ve üzeri kullanıcıya hizmet veren büyük ölçekli bir projede
       çalışmış olmak ve belgelemek,

3)   Gerçek zamanlı  ses, görüntü  ve veri taşıma teknolojilerini      (RTMP, WebRTC,

XMPP/ Jabber, VoIP) kullanan sistemler üzerinde bilgi ve tecrübeye sahibi olmak ve
bu alanda web, masaüstü ve mobil platformlarında yazılım geliştirmiş olmak ve
belgelemek,

4)   Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,

5)   Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
       teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6)   DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi,  Kubernetes, Docker  konusunda
       bilgili ve tecrübe sahibi olmak,

7)   Mobil uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)   JavaEE mimarisinde tecrübe sahibi olmak,

9)   Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım
       modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

10) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve tecrübe
       sahibi olmak,

11) Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine
       sahip olmak,

12) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 13) Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,
14) Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,
15) Takım çalışmasına yatkın olmak,

16) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

n)   Tercihen CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o)   Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

B-1 GRUBU (4 Kişi)

1.   Kıdemli Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

1)  Yazılım  geliştirme  konusunda  en  az     5   (beş)  yıllık  tecrübe  sahibi  olmak  ve

belgelemek,

2)  JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

3)  Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

4)  Spring  Framework    (Spring  MVC,  Spring  Boot,  Spring  Data,  Spring  Cloud)

kullanarak proje geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,

5)  REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe
      sahibi olmak,

6)  NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

7)  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak
      uygulamalar geliştirmiş olmak,

9)  Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi
      olmak,

10) Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş
      olmak,

11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Tercihen  DevOps,  CI/CD  süreçleri,  Konteyner  mimarisi,  Kubernetes,  Docker
      hakkında bilgi sahibi olmak,

13) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2. Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı

1)  En az 4 (dört) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,

2)  En az 3 (üç) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme
      Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak,

3)  Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 2 (iki)
      tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,

4)  Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,

5)  SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

6)  Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,

7)  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Literatürü takip edebilecek düzeyde øngilizce bilmek,

9)  Tercihen  makine  öğrenmesi  algoritmalarından  Gradient-Boosting  Machines  ve
      XGBoost kütüphaneleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

10) NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,

11) Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi
      olmak,

12) Tercihen Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi
      olmak,

13) Tercihen veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi
      olmak,

14) Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

B-2 GRUBU (2 Kişi)

1.  Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows)

1)  Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
      kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
      kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory
      yapısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak
      en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2)  En az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem
      merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim
      sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu
      belgelemek,

3)  Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,

4)  Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, WINS, Certificate Authority, File
      Server,   Remote   Desktop   mimarisi,   Windows 8/10   işletim   sistemlerinin
      kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe
      sahibi olmak,

5)  Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server konularında kurulum,
      konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

6)  Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon
      ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

7)  Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
      olmak,

8)  Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi
      olmak,

9)  Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi
      olmak,

10) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi
      sahibi olmak,

11) Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi
      olmak,

12) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi
      ve tecrübe sahibi olmak,

13) Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri
      Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

14) Tercihen Red Hat Certified System Administrator                                         (RHCSA)

Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect                                                                                                          (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)   sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

15) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

16) Tercihen  ISO   27001   –  Bilgi  Güvenliği  Yönetimi  Sistemi  Standardı  denetçi

sertifikasına sahip olmak,

17) Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol
      almış olmak.

2. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı

1)  Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
      kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
      kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
      kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi  Güvenliği veya
      Sistem Uzmanı olarak en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,

2)  Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event
      Management) konularında tecrübe sahibi olmak,

3)  Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS,
      antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe
      sahibi olmak,

4)  Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
      veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

5)  Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

6)  Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
      hakkında bilgi sahibi olmak,

7)  Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

9)  Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,

10) Network  güvenliği  hakkında  bilgi  sahibi  olmak  ve  Network  penetrasyon  testi
      yapabilmek,

11) Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları
      doğrulayabilmek,

12) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi
      sahibi olmak,

13) Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak, 14) Ağ haritalaması yapabilmek,

15) Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara
      sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
16) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve
      veritabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,

17) Uygulamalı CEH eğitimi almış olmak (Online eğitim kabul edilmeyecektir), 18) Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

19) UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi
      olmak,

20) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

C-1 GRUBU (5 Kişi)

1.  Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

1)  Yazılım  geliştirme  konusunda  en  az     5   (beş)  yıllık  tecrübe  sahibi  olmak  ve

belgelemek,

2)  JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,

3)  Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

4)  Spring  Framework    (Spring  MVC,  Spring  Boot,  Spring  Data,  Spring  Cloud)

kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

5)  REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe
      sahibi olmak,

6)  NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

7)  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak
      uygulamalar geliştirmiş olmak,

9)  Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi
      olmak,

10) Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş
      olmak,

11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Tercihen  DevOps,  CI/CD  süreçleri,  Konteyner  mimarisi,  Kubernetes,  Docker
      hakkında bilgi sahibi olmak,

13) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2.  Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı

1)  En az 3 (üç) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,

2)  En az 2 (iki) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme
      Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak,

3)  Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 1 (bir)
      tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,

4)  Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,

5)  SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

6)  Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,

7)  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Literatürü takip edebilecek düzeyde øngilizce bilmek,

9)  Tercihen  makine  öğrenmesi  algoritmalarından  Gradient-Boosting  Machines  ve
      XGBoost kütüphaneleri hakkında tecrübe sahibi olmak,

10) Tercihen NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak.

3.  .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı

1)  Yazılım  geliştirme  konusunda  en  az     5   (beş)  yıllık  tecrübe  sahibi  olmak  ve

belgelemek,

2)  ASP.NET mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış
      olmak,

3)  PostgreSQL, MSSQL ve Oracle ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak
      uygulamalar geliştirmiş olmak,

4)  Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

5)  REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe
      sahibi olmak,

6)  NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,

7)  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Tercihen Asp.net Boilerplate Framework kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

9)  Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi
      olmak,

10) Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş
      olmak,

11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Tercihen  DevOps,  CI/CD  süreçleri,  Konteyner  mimarisi,  Kubernetes,  Docker
      hakkında bilgi sahibi olmak,

13) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

C-2 GRUBU (4 Kişi)

1.  Network (Ağ) Uzmanı

1)  Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
      kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
      kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
      kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi
      (network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2)  Büyük          ölçekli          veri          merkezinde          konuşlandırılmış           kurumsal

(enterprise) seviyedeki omurga   yönlendirici   ile   uç   birimlerde   konuşlandırılmış
yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi
(network admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

3)  Cisco Certified Network   Professional    (CCNP),   CCNP   Data   Center,   CCNP

Routing and Switching,  CCNP  Collaboration,  CCNP  Security,  CCNP  Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud sertifikasını aldığını belgelemek,

4)  Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

5)  Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN),
      Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy
      ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6)  Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7)  Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

8)  Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9)  Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri
      Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

10) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

11) Tercihen  ISO   27001   (Bilgi  Güvenliği  Yönetimi  Sistemi)  Standardı  denetçi

sertifikasına sahip olmak,

12) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile
      alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak,

13) Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya
      CCIP),   Cisco Certified Design   Professional (CCDP),   Cisco Certified Network
      Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi
      birine sahip olmak.

2.   Sistem Uzmanı (Windows)

1)   Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da

kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory yapısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2)   En  az    10.000  kullanıcılı  Active  Directory  yapısının  kullanıldığı  bir  sistem

merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim
sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu
belgelemek,

3)   Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)  veya Microsoft  Certified  Solutions

Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak,

4)   Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, WINS, Certificate Authority, File

Server,   Remote   Desktop   mimarisi,   Windows       8/10   işletim   sistemlerinin
kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,

5)   Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server konularında kurulum,

konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

6)   Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

7)   Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi

olmak,

8)   Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi

sahibi olmak,

9)   Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi

olmak,

10) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi
      ve tecrübe sahibi olmak,

11) Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri
      Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

12) Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA),

Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)   sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

13) Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,

14) Tercihen  ISO   27001   –  Bilgi  Güvenliği  Yönetimi  Sistemi  Standardı  denetçi

sertifikasına sahip olmak,

15) Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol
      almış olmak.

3.   Sistem Uzmanı

1)  Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
      kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
      kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
      kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux
      (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç)
      yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2)  Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi
      olmak,

3)  Red Hat Linux Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek,

4)  Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
      olmak,

5)  DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

6)  ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
      Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

7)  Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network –
      SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının  yönetiminde tecrübe sahibi
      olmak,

8)  Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified
      Engineer (RHCE),  Red  Hat  Certified  Architect (RHCA),  Red  Hat  Certified
      Virtualization  Administrator (RHCVA),  IBM  Certified  System  Administrator
      sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

9)  Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

10) Tercihen  ISO   27001   (Bilgi  Güvenliği  Yönetimi  Sistemi)  Standardı  denetçi

sertifikasına sahip olmak,

11) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile
      alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak,

12) Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde
      tecrübe sahibi olmak,

13) Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak.

4.   Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı

1)  Veri tabanı güvenliği konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2)  MSSQL server, Oracle, Postgre SQL, Mongo vb. database konularında bilgi sahibi
      olmak,

3)  Ajanlı ve ajansız veri tabanı güvenliği sistemlerine hakim olmak,

4)  DDL, DML ve DCL kullanıcı aktivitelerini yorumlayabilmek,

5)  Sistem   üzerinden   toplanan   bilgilerin   yorumlanması   ile   güvenlik   raporu
      hazırlayabilmek,

6)  Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri
      hazırlayabilmek,

7)  SOX, PCI gibi güvenlik standartlarına hakim olmak,

8)  Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
      hakkında bilgi sahibi olmak, 9)  Oluşturulacak kurallar ile spesifik bir bilgiye göre tarama ve filtreleme yapabilmek

5.   SIEM Uzmanı

1)  SIEM sistemleri konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek

2)  CEH eğitimi veya sertifikasını almış olmak,

3)  Linux, Microsoft, IOS gibi sistemlerin log yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,

4)  Syslog, rsyslog, tail2syslog, msrpc, wincollect vb. servis ve protokollere hakim
      olmak,

5)  Logların anlamlandırılması konusunda tecrübe sahibi olmak,

6)  Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,

7)  SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilmek ve hazır korelasyon
      kurallarını yorumlayabilmek,

8)  Siber saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak,

9)  Microsoft, Linux, AIX, Firewall ve network cihazları hakkında bilgi sahibi olmak, 10) LDAP, AD entegrasyon ve log yönetimleri konularına hakim olmak,
11) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
      hakkında bilgi sahibi olmak

12) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR, KVKK ve NIST konularına
      hakim olmak,

13) Hassas verileri siber saldırganlardan korumak için güvenlik önlemleri planlayıp
      yürütebilmek,

14) Anti virüs yazılımı, saldırı tespit araçları, güvenlik duvarları ve içerik filtreleme ile
      ilgili uygulamalara hakim olmak,

15) Risk değerlendirme raporu hazırlayabilmek,

16) Güvenlik süreçlerini  izleyebilmek, oluşturabilmek ve  yönetebilmek, iç denetim
      çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olmak.

6.   Sızma ve Zaafiyet Test Uzmanı

1)  OSCP, GIAC Penetration tester    (GPEN), CompTIA Security+, eCPPTv2 veya

benzeri offensive security sertifikalarından birine sahip olmak,

2)  CEH sertifikasına sahip olmak,

3)  Zafiyet testi için kullanılan araçlara hakim olmak (Netsparker, Nesus, Acunetix,
      Appscan, Burp Suite vb.),

4)  Yazılım güvenliği ve kaynak kod analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

5)  Penetrasyon   (sızma  ve  zafiyet)   testleri  konusunda  tecrübe  sahibi   olduğunu

belgelendirmek (çalışma belgesi),

6)  Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,

7)  Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,

8)  Network  güvenliği  hakkında  bilgi  sahibi  olmak  ve  Network  penetrasyon  testi
      yapabilmek,

9)  Web uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

10) Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
      hakkında bilgi sahibi olmak.

7.   Önyüz Geliştirme Uzmanı

1)  Yazılım  geliştirme  konusunda  en  az      5   (beş)  yıllık  tecrübe  sahibi  olmak  ve

belgelemek,

2)  Önyüz  kütüphanelerinden  React  veya  Vue.js  ile  proje  geliştirmiş  olmak  ve
      belgelemek,

3)  øyi derecede CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4)  UI/UX standartları, Responsive Design, Progressive Web Apps konularında bilgi
      sahibi olmak,

5)  Web sayfa performansı ile alakalı tecrübe sahibi olmak,

6)  Webpack teknolojisinde tecrübe sahibi olmak,

7)  Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

8)  Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

9)  Farklı tarayıcı ve mobil uyumluluğu konularında tecrübe sahibi olmak, 10) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
11) Tercihen Electron.js ile geliştirme yapmış olmak,
12) Tercihen React Native ile geliştirme yapmış olmak,

13) Tercihen popüler JS UI kütüphanelerinin en az bir tanesi ile proje geliştirmiş olmak, 14) Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

8.   Yazılım Geliştirme Uzmanı

1)  Yazılım  geliştirme  konusunda  en  az      5   (beş)  yıllık  tecrübe  sahibi  olmak  ve

belgelemek,

2)  øyi derecede Kotlin diline hakim olmak ve bu dil ile geliştirilen projelerde aktif
      olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak ve belgelemek,

3)  Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

4)  REST web servis, mikro servis mimarisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5)  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

6)  Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

7)  Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,

8)  Tercihen video streaming, WebRTC konularında tecrübe sahibi olmak,

9)  Tercihen  DevOps,  CI/CD  süreçleri,  Konteyner  mimarisi,  Kubernetes,  Docker
      hakkında bilgi sahibi olmak,

10) Tercihen  gerçek  zamanlı  ses,  görüntü  ve  veri  taşıma  teknolojilerini      (RTMP,

WebRTC, XMPP/ Jabber, VoIP) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
11) Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

D-1 GRUBU (4 Kişi)

1.  Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

1)  Yazılım  geliştirme  konusunda  en  az     3   (üç)  yıllık  tecrübe  sahibi  olmak  ve

belgelemek,

2)  JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,

3)  Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,

4)  Spring  Framework    (Spring  MVC,  Spring  Boot,  Spring  Data,  Spring  Cloud)

kullanarak projeler geliştirmiş olmak,

5)  REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe
      sahibi olmak,

6)  Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

7)  Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

8)  Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak
      uygulamalar geliştirmiş olmak,

9)  Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi
      olmak,

10) Tercihen React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş
      olmak,

11) Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak.

2. Web Önyüz Geliştirme Uzmanı

1)  Yazılım  geliştirme  konusunda  en  az     3   (üç)  yıllık  tecrübe  sahibi  olmak  ve

belgelemek,

2)  øyi derecede CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3)  Önyüz kütüphanelerinden React veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak,

4)  UI/UX standartları, Responsive Design ve Progressive Web Apps konularında bilgi
      sahibi olmak,

5)  Figma, PhotoShop, Sketch vb.  yazılımlar üzerinde  yapılan mockup tasarımları
      sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,

6)  Web Sayfa performansı konusunda tecrübe sahibi olmak,

7)  Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,

8)  Bootstrap,  Skeleton  vb.  CSS  kütüphanelerini  ve  SASS       –  LESS  ön  işlemci

kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

9)  Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,

10) Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

11) Tercihen popüler JS UI kütüphanelerinin en az bir tanesi ile proje geliştirmiş olmak.

3.  Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı

1)  En az 2 (iki) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,

2)  En az 1 (bir) yıl Makine Öğrenmesine yönelik “Veri Analiz” tecrübesine sahip
      olmak,

3)  Veri analizi kapsamında, verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme
      konularında tecrübe sahibi olmak,

4)  Aktif olarak Jupyter Notebook üzerinde geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,

5)  SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

6)  Tercihen veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi
      olmak.

7)  Tercihen versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,

D-2 GRUBU (3 Kişi)

1.  Sistem Uzmanı

1)  Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
      kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
      kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
      kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux
      (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 2 (iki)
      yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2)  Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi
      olmak,

3)  Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
      olmak,

4)  DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,

5)  ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
      Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

6)  Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network –
      SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının  yönetiminde tecrübe sahibi
      olmak,

7)  Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified
      Engineer (RHCE),  Red  Hat  Certified  Architect (RHCA),  Red  Hat  Certified
      Virtualization  Administrator (RHCVA),  IBM  Certified  System  Administrator
      sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,

8)  Tercihen CEH – Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,

9)  Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde
      tecrübe sahibi olmak,

10) Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak.

2.   Network (Ağ) Uzmanı

1)  Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
      kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
      kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
      kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi
      (network admin) olarak en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

2)  Büyük          ölçekli          veri          merkezinde          konuşlandırılmış           kurumsal

(enterprise) seviyedeki omurga   yönlendirici   ile   uç   birimlerde   konuşlandırılmış
yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi
(network admin) olarak en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

3)  Cisco Certified Network   Professional    (CCNP),   CCNP   Data   Center,   CCNP

Routing and Switching,  CCNP  Collaboration,  CCNP  Security,  CCNP  Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud eğitimlerinden en az birini veya sertifikasını aldığını belgelemek,

4)  Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

5)  Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN),
      Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy
      ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6)  Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7)  Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

8)  Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

9)  Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri
      Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,

10) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,

11) Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya
      CCIP),   Cisco Certified Design   Professional (CCDP),   Cisco Certified Network
      Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi
      birine sahip olmak.

3.  Sızma ve Zafiyet Test Uzmanı

1)  Web uygulama güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,

2)  Network  güvenliği  hakkında  bilgi  sahibi  olmak  ve  Network  penetrasyon  testi
      yapabilmek,

3)  Kaynak kod analizi hakkında bilgi sahibi olmak,

4)  Güncel saldırı türlerine hakim olmak,

5)  Güncel siber güvenlik olaylarına hakim olmak,

6)  Firewall ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

7)  Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
      hakkında bilgi sahibi olmak,

8)  Tercihen CEH sertifikasına sahip olmak.

4.   İletişim Sistemleri Geliştirme Uzmanı

1)  Ubuntu Linux işletim sistemlerinin yönetiminde en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi
      olmak ve belgelemek,

2)  Sistem yazılımları ve Script Language (Shell Script) konusunda en az 2 (iki) yıllık
      tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

3)  Ağ iletişim protokolleri konusunda bilgi sahibi olmak,

4)  SIP (Oturum Başlatma Protokolü) konusunda bilgi sahibi olmak ve bu protokolü
      kullanan video konferans sistemi kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış olmak,

5)  Asterisk veya benzer SIP kütüphanelerinin kurulumunu ve yapılandırmasını yapmış
      olmak,

6)  Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,

7)  Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojileri konusunda bilgi sahibi
      olmak,

8)  Tercihen  gerçek  zamanlı  ses,  görüntü  ve  veri  taşıma  teknolojilerini      (RTMP,

WebRTC, XMPP/ Jabber, VoIP) kullanan uygulama geliştirme projelerinde yer
almak.

5.    Disk Sistemleri Uzmanı

1)  Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
      kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
      kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış
      kullanıcısı  bulunan  özel  sektördeki  sistem  merkezlerinde  yüksek  ölçekli  disk
      sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve
      belgelemek,

2)  En az 1000 (bin) fiziki disk ve üzeri SAN sistemlerinin kurulum ve yönetiminde
      bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3)  SAN    (Storage  Area  Network),  SANnav  Management  Portal,  Disk  Monitör

(Spectrum Control), Disk Sanallaştırma (IBM Spectrum Virtualize Software for
SAN Volume Controller), IBM Flash System ve v7000 disk üniteleri donanım ve
yazılımlarının kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

4)  IBM SAN Volume Controller (SVC), IBM Storwize V7000, IBM Flash System,
      Storage Area Network (SAN) konularının en az birinden eğitim almış olmak ve
      belgelemek,

5)  Disk sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,

6)  Replication, backup, snapshot, mirror, clone konularında tecrübe sahibi olmak,

7)  Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
      olmak,

8)  Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe
      sahibi olmak,

9)  øz kayıtları (log) yönetimi ve yığın veri yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
      olmak,

10) Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak,

11) Tercihen UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin
      yöneticisi olmak,

12) Tercihen IBM Power serisi donanım yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

13) Tercihen  ISO   27001   (Bilgi  Güvenliği  Yönetimi  Sistemi)  Standardı  denetçi

sertifikasına sahip olmak.

II. SÖZLh SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI

Sözlü sınav yeri ve tarihi  www.adalet.gov.tr internet adresinden ilân edilecektir.

1.   Java ile yazılım geliştirme (swing/web/web services),

2.   Spring Framework,

3.   JavaScript kütüphaneleri,

4.   Mobil yazılım teknolojileri,

5.   Yapay zeka, makine öğrenmesi,

6.   UNIX/LINUX işletim sistemleri,

7.   Sunucu Sistemleri,

8.   Disk Sistemleri ve SAN,

9.   Bilişim Ağları (network),

10. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway,
       E-mail Gateway, vb.),

11. Microsoft sunucu işletim sistemleri,

12. Proje yönetimi ve süreç takibi,

13. Rekabet ve satın alma süreçleri,

14. 27001 Bilgi Güvenliği,

15. Altyapı ve donanım güvenliği,

16. Sunucu sanallaştırma ve disk sanallaştırma teknolojileri,

17. CISSP ve CEH,

18. GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,

19. Ayrıca yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar,

20. Zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili mülakat esnasında gerektiğinde ilave
       sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılacaktır.

III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar  başvurularını   28/06/2021-12/07/2021  tarihleri  arasında  saat                                        23:59:59’a  kadar
https://www.turkiye.gov.tr  adresi  üzerinden  giriş  yaparak,  e-Devlet  üzerinde  belirtilen
takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.

Adayların öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların 2020 KPSSP3 puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSSP3 puanı olmayan, KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) puandan az olan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.)

Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)  puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. YDS puanının olmaması durumunda ÖSYM tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. YDS puanı veya eşdeğer belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1) Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.),

2) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve
ıslak   imza   ile   onaylanmış   hizmet   belgesi   veya   belgeler, (Mesleki   tecrübenin
belirlenmesinde;  bilişim  personeli  olarak 657  sayılı  Kanuna  tabi  kadrolu  veya  aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır.),

3)  Başvuruda  bulunulan  pozisyonda  çalışıldığını  gösterir  belgenin  kontrolü  amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,

4) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

5) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri  gerekmektedir.  Yüklenen  belgelerdeki  yanlışlıklar  ile  eksiklerden  adaylar sorumlu olacaktır.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru   Tamamlandı”   ibaresi   görülmeyen   hiçbir   başvuru   değerlendirilmeye
alınmayacaktır.

IV.        BAŞVURULARIN     DEĞERLENDİRİLMESİ     VE     SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul
edilen YDS dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek
toplam puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurulabilecektir.
Her bir başvuru grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak
oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday
arasından  Bakanlığımız  tarafından  gerçekleştirilecek  sözlü  sınav  başarı  sırasına  göre
yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan veya belge
ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı
puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava çağırılmaya hak kazanan adaylar
www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

V. SÖZLÜ SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI

Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar
arasından  puan  sırasına  göre,  ilan  edilen  pozisyon  sayısı  kadar  aday  asil  olarak
belirlenecektir.

Sözlü  sınav  sonucunda  başarılı  olan  adaylar  ile  bu  adaylardan  istenilecek  belgeler
www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

VI. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET

Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim Personeline,    375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon,
fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel

Çalıştırılmasına ølişkin Esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın ilk altı ayı için belirlenen ücret tavanı 8.089,31 TL’dir)  vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

hcret Cetveli:

A1-A2 Grubu5 kata kadar
B1-B2 Grubu4 kata kadar
C1-C2 Grubu3 kata kadar
D1-D2 Grubu2 kata kadar

Gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin,  kazanmış  olsalar  dahi  sınavları geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmayacak,  ataması  yapılmış  olanların  atamaları  iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu İçeriğe Emoji İle Tepki Ver!

Bu içerik için yorumunuzu ekleyin